Algemene voorwaarden zwemles

Art. 01 Definities
Zwemschool VetCool Westerbroek : is een onderneming die valt onder VetKoel Westerbroek BV, gevestigd aan Zweerdeneiland 71, 9766 VA  Eelderwolde. KvK nummer 66596882.

Klant: eenieder die met Zwemschool VetCool een overeenkomst is aangegaan inzake de deelname van hemzelf of derden aan door Zwemschool VetCool gegeven lessen en of cursussen.

Deelnemer: eenieder die deelneemt aan een door Zwemschool VetCool gegeven les of cursus.

Instructeur: degene die de cursussen of lessen daadwerkelijk verzorgt.

Art 02. Deelname aan de lessen
Om deel te kunnen nemen aan de zwemcursus dient de leerling minimaal 4 jaar te zijn bij aanvang van de cursus. Om deel te kunnen nemen aan de zwemcursus B dient de leerling in het bezit te zijn van een A-diploma. Bij niet direct plaats zullen de kinderen op een wachtlijst worden geplaatst.

Art. 03 Veiligheid
Zwemschool VetCool betracht de grootst mogelijke zorg voor de veiligheid van de deelnemers aan haar lessen.
In het belang van de veiligheid dienen de deelnemers de instructies van de instructeurs op te volgen en zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt met Zwemschool VetCool.
Deze afspraken worden voorafgaand aan de zwemlessen in een informatiebrief verstrekt.
De deelnemers dienen eventuele lichamelijke beperkingen cq gezondheidsrisico’s bij de inschrijving en bij aanvang van de betreffende les aan de instructeur door te geven.

Art. 04 Afzwemmen
De instructeur is de enige die beslist of een kind kan afzwemmen. Criteria zijn onder meer de techniek, netheid van de slagen, uithoudingsvermogen en kracht.

 Art. 05 Niet gevolgde lessen
Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend noch vergoed. Indien de les vooraf door de klant zelf is afgemeld in de zwemscoremodule, dan is er de mogelijkheid de les in te halen op een ander moment.

Art. 06 Betaling zwemlessen
De kosten voor de zwemlessen worden iedere maand per machtiging geincasseerd, tenzij u heeft gekozen voor een garantiepakket.
Bij lesuitval ten gevolge van reguliere schoolvakanties wordt er geen les geincasseerd. Bij lesuitval ten gevolge van feestdagen vindt er geen restitutie plaats, er is wel de mogelijkheid om de les in te halen.
Zwemschool VetCool heeft het recht de prijs aan te passen. De klant krijgt tenminste 1 maand van tevoren bericht over een prijsaanpassing.

Art. 07 Betalingsvoorwaarden
Betaling van het verschuldigde bij termijnbetaling geschiedt middels een automatische incasso iedere maand. Voorafgaand aan de lessen ontvangt de klant hiervoor een factuur. Indien u kiest voor pakket A, AB of ABC dan dient deze voorafgaand aan de zwemlessen te zijn voldaan.

De klant is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag in mindering te brengen wegens een door de klant gepretendeerde tegenvordering. Voorts is het de klant niet toegestaan enige voor hem uit de overeenkomst met Zwemschool VetCool voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

Art. 08 Niet tijdige betaling
Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde neemt Zwemschool VetCool de volgende stappen:

  1. Verzenden van een eerste herinneringsfactuur
  2. Verzenden van een tweede herinneringsfactuur, lessen worden tijdelijk beëindigd en er wordt €5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht
  3. Verzenden van een ingebrekestelling
  4. Inschakeling van een incassobureau. De klant is gehouden de kosten die VetCool voor de inschakeling van een incassobureau moet maken, aan zwemschool VetCool te vergoeden. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €40,00.
  5. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen wordt de deelnemer de toegang tot de zwemlessen ontzegd tot de achterstand is voldaan. Eventuele lessen die dan extra nodig zijn voor het behalen van het diploma worden in rekening gebracht.

Art. 09 Opzeggen
Opzegging dien te geschieden per mail of per brief. De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 volledige kalendermaand en kan enkel tegen de 1e van de maand. Opzeggingen per mail dienen te worden gezonden naar westerbroek@zwemschoolvetcool.nl. De klant ontvangt een bewijs van uitschrijving.
Indien u heeft gekozen voor een pakket, dan ontvangt u hiervoor geen restitutie.

Opzeggingen per brief dienen te worden gezonden aan het adres van Vetkoel Westerbroek BV, Zweerdeneiland 71, 9766 VA C te Eelderwolde. De klant ontvangt binnen 14 dagen schriftelijk een bewijs van uitschrijving.

Art. 10 Aansprakelijkheid
1. Zwemschool VetCool is niet aansprakelijk voor door de klant of deelnemer geleden schade, tenzij deze schade het direct en onmiddellijke gevolg is van opzet of grove schuld van de instructeurs verbonden aan Zwemschool VetCool.

2. Voor zover Zwemschool VetCool ingevolge van dit artikel aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door haar verzekeraar maximaal uit te keren schadebedrag.

3. Zwemschool VetCool is nimmer aansprakelijk voor kosten of schade, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. overmacht zoals in artikel 11 van deze voorwaarden omschreven;

b. daden en nalaten van de klant of de deelnemer, dan wel van personen wier handelen aan de klant of deelnemer kan worden toegerekend;

c. enige of andere van buitenaf komende oorzaak.

Art.11 Overmacht
Zwemschool VetCool kan in geval van overmacht de overeenkomst annuleren, dan wel haar verplichtingen opschorten, dan wel de overeenkomst wijzigen tot het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan, zonder dat de klant enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard ook of hoe genaamd kan doen gelden.

Onder overmacht wordt in deze algemeen voorwaarden verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Zwemschool VetCool liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van Zwemschool VetCool geen uitvoering van de werkstaking, verkeersbelemmeringen, extreme vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.

Art. 12 Privacybescherming
Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld conform de WBP. Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Art. 14 Geschilbescherming
Alle geschillen tussen Zwemschool VetCool , de klant en of de deelnemer worden in eerste aanleg berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Groningen, tenzij dwingrechtelijk een andere rechter is aangewezen.

 Versie juni 2019

 

 

Locatie:

Zwemschool VetCool Oudeweg 54 9608 PN  Westerbroek 0650979612  

Referenties:

Helemaal super!

Marijke Hut
 • Bij zwemschool VetCool is het voor elk kind een feest om te zwemmen!

 • Partners: