Art. 01 Definities
Zwemschool VetCool: is een onderneming die valt onder VetKoel BV, gevestigd aan Zweerdeneiland 71, 9766 VA Eelderwolde.

Klant: eenieder die met Zwemschool VetCool een overeenkomst is aangegaan inzake de deelname van hemzelf of derden aan door Zwemschool VetCool gegeven lessen en of cursussen.

Deelnemer: eenieder die deelneemt aan een door Zwemschool VetCool gegeven les of cursus.

Instructeur: degene die de cursussen of lessen daadwerkelijk verzorgt.

Art 02. Deelname aan de lessen
Om deel te kunnen nemen aan de zwemcursus dient de leerling minimaal 4 jaar te zijn bij aanvang van de cursus.
Om deel te kunnen nemen aan de zwemcursus B dient de leerling in het bezit te zijn van een A-diploma. Bij niet direct plaats zullen de kinderen zullen op een wachtlijst worden geplaatst.
Kinderen starten op een vaste dag met een vaste lesgever. Het kan zijn dat de lestijd kan gaan wijzigen tussendoor!

Art. 03 Veiligheid
Zwemschool VetCool betracht de grootst mogelijke zorg voor de veiligheid van de deelnemers aan haar lessen.
In het belang van de veiligheid dienen de deelnemers de instructies van de instructeurs op te volgen en zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt met Zwemschool VetCool.
Deze afspraken worden voorafgaand aan de zwemlessen in een informatiebrief verstrekt.
De deelnemers dienen eventuele lichamelijke beperkingen cq gezondheidsrisico’s bij de inschrijving en bij aanvang van de betreffende les aan de instructeur door te geven.

Art. 04 Diplomazwemmen
De instructeur is de enige die beslist of een kind kan afzwemmen. Criteria zijn onder meer de techniek, netheid van de slagen, uithoudingsvermogen en kracht.

 Art. 05 Niet gevolgde lessen
Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend noch vergoed. Indien de les vooraf door de klant zelf is afgemeld in de zwemscoremodule, dan is er de mogelijkheid de les in te halen op een ander moment. Dit dient echter wel binnen een maand te worden gedaan.

Art. 06 Incasso bij betaling pakket A in termijnen
Pakket A wordt geïncasseerd per maand, dit is 7 maal €105,00.
Bij lesuitval ten gevolge van reguliere schoolvakanties of algemeen erkende feestdagen heeft de deelnemer geen recht op het inhalen van de les of restitutie van lesgelden. In de schoolvakanties worden in den beginsel wel lessen gegeven met uitzondering van een week in de kerstvakantie, een week in de voorjaarsvakantie en de gehele zomervakantie.
Zwemschool VetCool heeft het recht de prijs aan te passen. De klant krijgt tenminste 1 maand van tevoren bericht over een prijsaanpassing.

Art. 07 Betalingsvoorwaarden
Betaling van het verschuldigde bij termijnbetaling geschiedt middels een automatische incasso rond de 25e van de maand voor de maand erna. Voorafgaand aan de lessen ontvangt de klant hiervoor een factuur.

Indien u heeft gekozen voor pakket AB of pakket ABC, dan dient de betaling voor aanvang van de zwemlessen per factuur te zijn voldaan.

De klant is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag in mindering te brengen wegens een door de klant gepretendeerde tegenvordering. Voorts is het de klant niet toegestaan enige voor hem uit de overeenkomst met Zwemschool VetCool voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

Art. 08 Niet tijdige betaling
Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde neemt Zwemschool VetCool de volgende stappen:

  1. Verzenden van een eerste herinneringsfactuur
  2. Verzenden van een tweede herinneringsfactuur, lessen worden tijdelijk beëindigd en er wordt €5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht
  3. Verzenden van een ingebrekestellingInschakeling van een incassobureau. De klant is gehouden de kosten die VetCool voor de inschakeling van een incassobureau moet maken, aan zwemschool VetCool te vergoeden. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €40,00

Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen wordt de deelnemer de toegang tot de zwemlessen ontzegd tot de achterstand is voldaan. Eventuele lessen die dan extra nodig zijn voor het behalen van het diploma worden in rekening gebracht.

Art. 09 Opzeggen

Opzeggen met een aangekocht pakket is in principe niet mogelijk tenzij met wederzijds goedvinden wordt overeengekomen dat het beter is de lessen elders te vervolgen.

 

Art. 10 Aansprakelijkheid
1. Zwemschool VetCool is niet aansprakelijk voor door de klant of deelnemer geleden schade, tenzij deze schade het direct en onmiddellijke gevolg is van opzet of grove schuld van de instructeurs verbonden aan Zwemschool VetCool.
2. Voor zover Zwemschool VetCool ingevolge van dit artikel aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door haar verzekeraar maximaal uit te keren schadebedrag.
3. Zwemschool VetCool is nimmer aansprakelijk voor kosten of schade, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. overmacht zoals in artikel 11 van deze voorwaarden omschreven;
b. daden en nalaten van de klant of de deelnemer, dan wel van personen wier handelen aan de klant of deelnemer kan worden toegerekend;
c. enige of andere van buitenaf komende oorzaak.

Art.11 Overmacht
Zwemschool VetCool kan in geval van overmacht de overeenkomst annuleren, dan wel haar verplichtingen opschorten, dan wel de overeenkomst wijzigen tot het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan, zonder dat de klant enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard ook of hoe genaamd kan doen gelden.

Onder overmacht wordt in deze algemeen voorwaarden verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Zwemschool VetCool liggen.

Zwemschool VetCool kan in geval van overmacht de lessen laten plaatsvinden op een ander adres in een ander zwembad dan waar oorspronkelijk voor gekozen is, mits dit binnen een redelijke afstand van de huidige lokatie ligt.

Art. 12 Privacybescherming
Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld conform de WBP. Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Art. 14 Geschilbescherming
Alle geschillen tussen Zwemschool VetCool , de klant en of de deelnemer worden in eerste aanleg berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Groningen, tenzij een andere rechter is aangewezen.

Art. 15 Garantievoorwaarden
Indien u heeft gekozen voor een pakket heeft u recht op onze garantieregeling. Deze houdt in dat u, ongeacht hoe lang uw kind erover doet, geen extra kosten heeft aan de zwemlessen.
Hier zijn echter een aantal voorwaarden aan verbonden:
– uw kind is bij de start 4,5 jaar.
– uw kind heeft geen psychische of fysieke beperkingen wat het leren zwemmen zou kunnen beperken. Indien dit tijdens de zwemlessen naar voren komt vervalt daarmee ook
de garantie.
– er mogen geen lessen worden gemist gedurende het diploma waarmee hij of zij bezig is.
– u mag 3 keer een les op een ander moment dan de eigen les volgen om zo geen lessen te missen. Indien dit vaker het geval is vervalt de garantie.

Indien een van bovenstaande punten het geval is zullen de lessen die na onderstaand periode nog extra nodig zijn in rekening brengen, ongeacht voor welk pakket u heeft gekozen:
– diploma A: na 8 maanden
– diploma B: na 2 maanden
– diploma C: na 3 maanden

Art. 16 Keuze van pakketten
U kunt voorafgaand aan de zwemlessen een keuze te maken voor een bepaald pakket. Deze kan niet tussentijds gewijzigd worden. Indien het tussentijds niet gaat met de zwemlessen zullen we gezamenlijk zoeken naar de beste oplossing voor het kind.

Art. 17 Voorwaarden start zwemles
1. Een kind dient bij de start voor de cursus A minimaal 4 jaar te zijn.

2. Een kind dient bij de start voor de snelcursus A of de supersnelcursus A minimaal 5 jaar te zijn en enigszins watervrij.

 

Versie per januari 2019